แก้ไขปัญหา WordPress ดาวน์โหลดล้มเหลว SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate

แก้ไขปัญหา WordPress

ดาวน์โหลดล้มเหลว SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate

ให้เพิ่ม
add_filter(‘https_ssl_verify’, ‘__return_false’);
add_filter(‘https_local_ssl_verify’, ‘__return_false’);

ต่อท้ายใน wp-config.php

อ้างอิง

Fix: WordPress and plugins fail on update (SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate)